Ogólne Warunki Handlowe - H+ Hotel Ferienpark Usedom
Rezerwowy

Znajdź swój hotel

Ogólne Warunki Handlowe

Ferienpark Usedom GmbH · Am Steinberg 1-10 · D-17459 Koserow 
HRB 7057 · Amtsgericht Stralsund · USt./Id Nr. DE 250792501 ·
Prezes spółki: Walter Gibas, Dr. Bernd Ruppert

Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do umów wynajmu mieszkań na zakwaterowanie, a także wszystkich innych usług i dostaw w Ferienpark Usedom GmbH.
 2. Podnajmowanie lub ponowne wynajmowanie wynajmowanych lokali i ich wykorzystanie w celach innych niż zakwaterowanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ferienpark Usedeom GmbH.
 3. Warunki klienta obowiązują tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie.

Zawarcie umowy, partner, odpowiedzialność; ograniczenie

 1. Umowa zostaje zawarta poprzez akceptację wniosku klienta przez Ferienpark Usedom GmbH. Firma może potwierdzić rezerwację apartamentu na piśmie.
 2. Stronami w umowie są Ferienpark Usedom GmbH i Klient.   Jeżeli strona trzecia zamówiła dla klienta, odpowiada wobec Ferienpark Usedom GmbH razem z klientem jako łączny dłużnik za wszystkie zobowiązania wynikające z umowy najmu lokali, pod warunkiem, że w Ferienpark Usedom GmbH znajdzie się odpowiednia deklaracja strony trzeciej.
 3. Wszelkie roszczenia wobec Ferienpark Usedom GmbH wygasają z zasady po upływie roku od rozpoczęcia okresowego przedawnienia, o którym mowa w § 199 ust. 1 BGB. Roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu z upływem pięciu lat. Okresy przedawnienia nie mają zastosowania do roszczeń opartych na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez Ferienpark Usedom GmbH.

Usługi, ceny, płatności, kompensaty

 1. Ferienpark Usedom GmbH zobowiązuje się do utrzymywania zarezerwowanych pokoi przez klienta i świadczenia uzgodnionych usług.
 2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia obowiązujących cen za wynajem pokoju i inne usługi przez niego używane lub uzgodnione ceny Ferienpark Usedom GmbH. Dotyczy to również usług świadczonych przez klienta oraz wydatków poniesionych przez Ferienpark Usedom GmbH na osoby trzecie.
 3. Ceny mogą zostać zmienione przez Ferienpark Usedom GmbH, jeśli klient chce następnie zmienić liczbę zarezerwowanych pokoi, wydajność firmy lub długość pobytu gości, a firma wyrazi na to zgodę.
 4. Faktury wystawione przez Ferienpark Usedom GmbH bez terminu zapłaty są płatne w ciągu 10 dni od otrzymania faktury bez potrąceń. Ferienpark Usedom GmbH jest uprawniona do naliczania należnych roszczeń w dowolnym czasie i żądania natychmiastowej zapłaty. W przypadku niewywiązania się z płatności Ferienpark Usedom GmbH jest uprawniona do naliczania odsetek w wysokości 5% powyżej odpowiedniej podstawowej stopy procentowej zgodnie z §1 ustawy o korekcie stopy dyskonta lub odpowiadającej mu stopie procentowej Europejskiego Banku Centralnego. Klient rezerwuje dowód na niższy, zarezerwowany Ferienpark Usedom GmbH o wyższych szkodach.
 5. Ferienpark Usedom GmbH ma prawo zażądać racjonalnej zaliczki lub kaucji w momencie zawarcia umowy lub później, biorąc pod uwagę przepisy prawne dotyczące wakacji zorganizowanych. Kwota zaliczki i terminy płatności mogą zostać uzgodnione na piśmie w umowie.
 6. Klient może jedynie odstąpić od roszczenia firmy lub zmniejszyć roszczenie wobec roszczenia firmy z bezspornym lub prawnie egzekwowanym roszczeniem.

Rezygnacja klienta (anulowanie, rezygnacja)

 1. Rezygnacja klienta z umowy zawartej z Ferienpark Usedom GmbH wymaga pisemnej zgody firmy. Jeśli tak nie jest, wówczas uzgodniona cena z umowy jest płatna, nawet jeśli klient nie korzysta z usług umownych. Nie dotyczy to przypadków niewykonania zobowiązania przez Ferienpark Usedom GmbH lub któregokolwiek z nich z powodu niemożności wykonania usługi.
 2. W zakresie, w jakim umówienie się na odstąpienie od umowy zostało uzgodnione na piśmie między Ferienpark Usedom GmbH a klientem, klient może do tego czasu odstąpić od umowy, nie powodując wypłat ani roszczeń odszkodowawczych spółki. Prawo klienta do odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli nie skorzysta on z prawa odstąpienia na piśmie w stosunku do Ferienpark Usedom GmbH w uzgodnionym terminie, chyba że wystąpi przypadek niewykonania zobowiązania przez firmę lub niemożność świadczenia usług, za które jest odpowiedzialny.
 3. W przypadku apartamentów wakacyjnych nieużywanych przez klienta, Ferienpark Usedom GmbH musi wziąć pod uwagę dochód z innego wynajmu pokoi, a także zaoszczędzone wydatki.
 4. Ferienpark Usedom GmbH może bezpłatnie pobierać opłatę ryczałtową za szkody poniesione przez klienta i rekompensowane przez klienta. Klient jest wówczas zobowiązany do zapłaty 90% uzgodnionej w umowie ceny za zakwaterowanie ze śniadaniem lub bez, 70% za 50% „pół” wyżywienie i 60% za pełne wyżywienie. Klient może udowodnić, że nie doszło do uszkodzenia lub że szkoda poniesiona przez firmę jest niższa niż wymagana kwota ryczałtowa.

Odstąpienie od umowy z Ferienpark Usedom GmbH

 1. Jeżeli prawo odstąpienia od umowy klienta w określonym terminie zostało uzgodnione na piśmie, Ferienpark Usedom GmbH z kolei ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zapyta innych klientów o zarezerwowany umownie apartament i klient po konsultacji z firmą o jego prawie do rezygnacji nie został zniesiony.
 2. Jeżeli uzgodniona zaliczka nie zostanie wypłacona nawet po upływie rozsądnego terminu ustanowionego przez Ferienpark Usedom GmbH z groźbą odmowy, firma ma również prawo odstąpić od umowy.
 3. Ponadto Ferienpark Usedom GmbH ma prawo do obiektywnie uzasadnionego powodu niesłusznego wycofania się z umowy, na przykład, jeżeli
  • siła wyższa lub inne okoliczności, za które firma nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiają wykonanie zamówienia;
  • Apartamenty wprowadzające w błąd lub fałszywie przedstawiające istotne fakty, np. w osobie klienta lub celu, w którym ma być zarezerwowany;
  • Ferienpark Usedom GmbH uzasadnił założenie, że korzystanie z urządzenia może narazić na szwank płynne prowadzenie działalności, bezpieczeństwo lub reputację parku Ferienpark Usedom GmbH;
  • Występuje naruszenie powyższego zakresu ust. 2.
 4. Ferienpark Usedom GmbH musi niezwłocznie poinformować klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku uzasadnionej rezygnacji Ferienpark Usedom GmbH nie powstaje roszczenie klienta o odszkodowanie.

Zapewnienie mieszkania wakacyjnego, przekazanie i zwrot

 1. Klient nie nabywa prawa do świadczenia niektórych mieszkań wakacyjnych.
 2. Zarezerwowane apartamenty są dostępne dla klienta od godziny 15.00 w dniu uzgodnionego przyjazdu. Klient nie jest uprawniony do wcześniejszego świadczenia.
 3. W uzgodnionym dniu wyjazdu apartamenty Ferienpark Usedom GmbH muszą zostać zwolnione nie później niż o 10:00. Następnie społeczeństwo może pobierać 50% pełnej ceny zakwaterowania (cena katalogowa) za dodatkowe korzystanie z pokoju po godzinie 18.00, powyżej godziny 18.00 100%. Roszczenia umowne klienta nie są uzasadnione. Klient może udowodnić firmie Ferienpark Usedom GmbH, że nie doszło do tego lub doszło do znacznie mniejszych szkód.

Odpowiedzialność Ferienpark Usedom GmbH

 1. Ferienpark Usedom GmbH odpowiada za opiekę właściwego biznesmena. Ta odpowiedzialność dotyczy obszaru niewykonania, ale jest ograniczona do wad wydajności, uszkodzeń, szkód wtórnych lub zakłóceń, które wynikają z zamiaru lub rażącego niedbalstwa firmy. W przypadku zakłóceń lub usterek w usługach firmy Ferienpark Usedom GmbH dołoży starań, aby rozwiązać ten problem, korzystając z wiedzy lub natychmiastowego powiadomienia klienta. Klient jest zobowiązany do ponoszenia uzasadnionych kosztów w celu usunięcia usterki i zminimalizowania możliwych szkód.
 2. Za przedmioty wniesione do Ferienpark Usedom GmbH odpowiada wobec klienta zgodnie z przepisami prawnymi, które są do 100 razy wyższe od ceny najmu mieszkania, najwyżej 3.500,00 Euro, jak również za pieniądze i kosztowności do 800,00 Euro.  Pieniądze i kosztowności mogą być przechowywane w sejfie o maksymalnej wartości 3 500 000 €. Ferienpark Usedom GmbH zaleca skorzystanie z tej możliwości. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wygasają, jeśli klient nie powiadomi Ferienpark Usedom GmbH natychmiast po uzyskaniu wiedzy o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu (§ 703 BGB).
 3. Nieograniczona odpowiedzialność spółki podlega przepisom ustawowym.
 4. O ile klientowi zapewniono miejsce postojowe na Ferienparks, również za opłatą, nie stanowi to umowy o opiekę. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia na terenie Fereienpark zaparkowanego lub przydzielonego pojazdu i jego zawartości, Ferienpark Usedom GmbH nie ponosi odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to również pełnomocników firmy.
 5. Budzenie przez telefon przeprowadzane jest przez Ferienpark Usedom GmbH z najwyższą starannością. Roszczenia odszkodowawcze, z wyjątkiem rażącego zaniedbania lub zamiaru, są wykluczone.
 6. Wiadomości, poczta i towary dla gości są traktowane z należytą ostrożnością. Firma akceptuje dostawę, magazynowanie i - w razie potrzeby - zwrot kosztów. Roszczenia odszkodowawcze, z wyjątkiem rażącego zaniedbania lub zamiaru, są wykluczone.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany lub uzupełnienia umowy, przyjęcie wniosku lub niniejsze warunki wynajmu mieszkań wakacyjnych powinny być dokonywane na piśmie. Jednostronne zmiany lub uzupełnienia przez klienta nie mają mocy prawnej.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia i płatności jest siedziba spółki.
 3. Wyłącznym miejscem jurysdykcji - również w przypadku sporów dotyczących czeków i weksli - jest siedziba firmy w ruchu handlowym. Jeżeli strona zawierająca umowę spełnia wymogi § 38 ust. 1 ZPO i nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech, miejscem jurysdykcji jest zarejestrowana siedziba spółki.
 4. Obowiązuje prawo niemieckie.
 5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków wynajmu mieszkań wakacyjnych będą nieważne nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Dodatkowo obowiązują przepisy ustawowe.
Book now